[EY | School] Vol I – C4: Ghosts in the Art room | Part 1.


Bí ẩn thứ ba của trường chúng tôi lại tiếp tục dính tới ma.

Gì cơ? Bạn thấy ngôi trường này đáng sợ quá, có vẻ như bị ma ám suốt thế mà sao vẫn có học sinh ư? … More [EY | School] Vol I – C4: Ghosts in the Art room | Part 1.

Advertisements